REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIERCZACH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Świerczach z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 26, 06-150 Świercze, zwanej dalej „Biblioteką”.

 2. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a jego znajomość poświadczyć własnoręcznym podpisem na karcie zobowiązań.

 3. Odstępstwa od wymogów Regulaminu mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych wypadkach za zgodą dyrektora Biblioteki.

§ 2

 1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:

  1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U.2012.642),

  2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U.2012.406),

  3. statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach.

 2. Działalność Biblioteki jest zgodna z:

  1. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

  2. ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 94 poz. 658 z późn. zm.),

  3. ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z 2013 r. poz. 2).

§ 3

 1. Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne:

  • książki,

  • gazety i czasopisma,

  • audiobooki,

 2. Biblioteka może gromadzić inne, niż wymienione w ust.1. materiały biblioteczne.

 3. Materiały biblioteczne stanowią własność Biblioteki.

Rozdział II

Usługi biblioteczne

§ 4

 1. Biblioteka świadczy usługi w zakresie wypożyczania zbiorów, odpłatnego ich powielania (usługi reprograficzne) a także umożliwia dostęp do sprzętu komputerowego w miarę posiadanych możliwości.

 2. Użytkownik ma prawo korzystać, po uzyskaniu zgody dyrektora placówki,
  z własnego sprzętu komputerowego (laptopa) i aparatu w celu zrobienia kopii materiału bibliotecznego w zakresie nienaruszającym ustawy o prawie autorskim
  i prawach pokrewnych.

Rozdział III

Prawo korzystania z Biblioteki

§ 5

 1. Prawo korzystania z materiałów i usług Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym Regulaminie.

 2. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych jest bezpłatne.

 3. Wysokość opłat za usługi reprograficzne, określona jest w Cenniku.usług reptograficznych.

§ 6

 1. Z materiałów i usług bibliotecznych mogą korzystać osoby, które:

  1. są pełnoletnie,

  2. wypełniły kartę zapisu,

  3. zobowiązały się do przestrzegania Regulaminu,

  4. otrzymały Kartę Czytelnika.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z materiałów i usług bibliotecznych za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną przy składaniu karty zobowiązań.

§ 7

 1. Osoba zainteresowana zapisaniem się do Biblioteki jest zobowiązana:

  1. okazać dokument tożsamości,

  2. zapoznać się z Regulaminem i podpisać kartę zobowiązań i kartę czytelnika.

 2. Złożenie podpisu jest równoznaczne z:

  1. zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu,

  2. wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Bibliotekę,

  3. przyjęciem odpowiedzialności za stan i terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 3. Podanie danych do karty zobowiązań przez użytkownika jest podstawą do bezpłatnego wydania Karty Czytelnika, która upoważnia do korzystania z materiałów i usług świadczonych w Bibliotece.

§ 8

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach, z siedzibą przy ul. Pułtuskiej 26, 06-150 Świercze.

 2. Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych, prowadzenia statystyki dotyczącej korzystania z Biblioteki oraz ewentualnych roszczeń prawnych za spowodowane szkody lub niezwrócone materiały biblioteczne.

 3. Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych.

 4. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem możliwości zapisu do Biblioteki, gdyż wypełnienie karty zobowiązań jest wymagane Regulaminem.

§ 9

Jeśli osoba ubiegająca się o prawo korzystania z materiałów i usług bibliotecznych nie spełnia warunków przewidzianych w Regulaminie, decyzję o odmowie prawa zapisu podejmuje dyrektor biblioteki.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki użytkowników Biblioteki 

§ 10

 1. Użytkownicy, którzy spełnili warunki wymienione w § 6 Regulaminu mają prawo do:

  1. wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych
   w Regulaminie,

  2. korzystania z księgozbioru podręcznego,

  3. korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych,

  4. zgłaszania dyrektorowi biblioteki uwag dotyczących sposobu funkcjonowania biblioteki.

 2. Z chwilą zapisu do Biblioteki użytkownik otrzymuje:

  1. Kartę Czytelnika, którą użytkownik zobowiązany jest każdorazowo okazać przy korzystaniu z materiałów i usług bibliotecznych

  2. Internetowe konto biblioteczne. Logując się na swoje internetowe konto biblioteczne (www.szukamksiążki) użytkownik może:

   • edytować dane: numer telefonu i adres e-mail,

   • obejrzeć aktualny stan wypożyczeń,

   • dokonać rezerwacji i/lub zamówienia,

   • zmienić hasło.

 3. W przypadku utraty Karty Czytelnika za wydanie kolejnej Karty pobierana jest opłata w wysokości 2 zł.

 4. Wymiana Karty Czytelnika spowodowana zniszczeniem karty, poprzez wytarcie kodu kreskowego lub numeru karty oraz zmianą nazwiska, jest bezpłatna. Bezpłatna wymiana Karty Czytelnika może być uznana po zwrocie nieaktualnej lub zniszczonej Karty Czytelnika dyżurującemu bibliotekarzowi.

§ 11

Użytkownicy mają obowiązek:

 1. znać i przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych Regulaminem,

 2. dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach itp.,

 3. przed wypożyczeniem materiałów bibliotecznych sprawdzić ich stan i zgłosić ewentualne uwagi bibliotekarzowi. W przeciwnym razie przyjmuje się, że egzemplarz nie był zniszczony,

 4. upewnić się czy wynoszone z Biblioteki materiały są przeznaczone do wypożyczania, a jeśli tak, czy zostały zarejestrowane na koncie użytkownika,

 5. chronić Kartę Czytelnika przed zaginięciem lub zniszczeniem, nie udostępniać jej osobom trzecim, niezwłocznie powiadamiać Bibliotekę o jej utracie, ponieważ użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za działania osób posługujących się ich Kartą Czytelnika,

 6. informować o zmianach dotyczących swoich danych osobowych w tym: nazwiska, miejsca zamieszkania lub pobytu, nr telefonu oraz adresie e-mail.

 7. okazać na prośbę bibliotekarza dokument tożsamości w celu sprawdzenia danych podanych przez użytkownika,

 8. zachować ciszę podczas korzystania ze stanowiska komputerowego ze względu na komfort użytkowników korzystających na miejscu z materiałów bibliotecznych.

Rozdział V

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w czytelni

§ 12

 1. Zbiory udostępniane są na miejscu, po okazaniu u dyżurnego bibliotekarza Karty Czytelnika.

§ 13

Użytkownik zajmuje miejsce wskazane przez bibliotekarza.

§ 14

Dostęp do księgozbioru, wszelkich źródeł informacji katalogowej lub bibliograficznej oraz bieżących czasopism jest wolny. Wybrane woluminy oraz czasopisma zgłasza się dyżurującemu bibliotekarzowi celem zarejestrowania udostępnienia.

§ 15

Bibliotekarze służą pomocą w poszukiwaniu literatury na interesujący użytkownika temat oraz udzielają informacji dotyczących posiadanych zbiorów i sposobów korzystania
z katalogu komputerowego.

§ 16

 1. Wszystkich użytkowników obowiązuje zakaz wynoszenia poza obręb Czytelni jakichkolwiek materiałów bibliotecznych, a w przypadku opuszczenia Czytelni podczas pracy na czas dłuższy niż 10 minut, zgłoszenie tego faktu dyżurującemu bibliotekarzowi. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez użytkownika w Czytelni bez nadzoru.

 2. Istnieje możliwość wypożyczenia do domu materiałów bibliotecznych z czytelni
  w liczbie do 3 vol. na jedno konto czytelnicze na weekendy i dni świąteczne.

 3. Z tego prawa może korzystać użytkownik:

  1. który okaże Kartę Czytelnika lub dokument tożsamości, wypełni kartę zobowiązań i podpisze dokument zobowiązujący użytkownika do zwrotu materiałów w wyznaczonym dniu.

  2. wypożyczeń może dokonywać tylko właściciel konta bibliotecznego,
   a w przypadku konta osoby niepełnoletniej także rodzic lub opiekun prawny.

 4. Użytkownik, który nie oddał materiałów w terminie, zostaje pozbawiony prawa do wypożyczania materiałów bibliotecznych do domu.

Rozdział VI

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w wypożyczalni

§ 17

 1. W wypożyczalni jest wolny dostęp do książek.

 2. Podstawą korzystania z wypożyczalni jest Karta Czytelnika.

 3. Wypożyczeń może dokonywać tylko właściciel Karty Czytelnika , a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun prawny.

§ 18

 1. Wypożyczenie jest zapisywane w systemie komputerowym poprzez powiązanie kodu kreskowego Karty Czytelnika z kodem kreskowym materiału bibliotecznego.

 2. Przed wyjściem z biblioteki należy sprawdzić stan swojego konta, a ewentualne zastrzeżenia zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

 3. Zarejestrowanie wypożyczenia w systemie komputerowym stanowi dowód wypożyczenia materiałów bibliotecznych – reklamacje zgłoszone po wyjściu
  z biblioteki nie będą przyjmowane.

 4. Dowodem zwrotu materiałów bibliotecznych jest komputerowe zarejestrowanie tej czynności, dokonane w bibliotece.

§ 19

 1. Użytkownik ma prawo wypożyczyć do 10 materiałów bibliotecznych łącznie ( w tym: książki, audiobooki, czasopisma).

 2. Na wniosek użytkownika limit wypożyczeń poszczególnych typów materiałów bibliotecznych może ulec zwiększeniu, jednak nie więcej niż do 15 materiałów bibliotecznych łącznie. Podstawą wniosku może być umotywowana sytuacja użytkownika, zwłaszcza jego stan zdrowia. Każdorazowo decyzję podejmuje dyrektor biblioteki.

§ 20

 1. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych jest następujący:

  1. dla książek oraz audiobooków nie będących nowościami – do 30 dni od daty wypożyczenia,

  2. dla nowości książkowych i audiobooków będących nowościami – do 14 dni od daty wypożyczenia

  3. dla gazet i czasopism – do 14 dni od daty wypożyczenia.

 2. Przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, dyżurujący bibliotekarz może na prośbę użytkownika prolongować termin zwrotu materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego użytkownika. Przedłużenia terminu zwrotu materiałów bibliotecznych można dokonać bezpośrednio w bibliotece, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub po zalogowaniu się użytkownika na jego internetowym koncie bibliotecznym.

 3. Biblioteka stara się za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadamiać użytkownika o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych, jednakże brak powiadomienia nie zwalnia użytkownika z obowiązku terminowego zwrotu materiałów bibliotecznych.

§ 21

 1. Z materiałów znajdujących się w księgozbiorze podręcznym użytkownicy mogą korzystać wyłącznie w lokalu bibliotecznym.

 2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dyrektor biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie poza lokal biblioteczny materiałów z księgozbioru podręcznego.

§ 22

 1. Użytkownik może złożyć zamówienie na określone materiały biblioteczne telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz korzystając z internetowego konta bibliotecznego używając numeru Karty Czytelnika i hasła. Dokonując zamówienia z internetowego konta bibliotecznego, użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło i nie udostępniać go osobom trzecim. Zamówienie realizowane jest według kolejności zgłoszenia.

 2. Zamówione materiały biblioteczne oczekują na odbiór 3 dni robocze. W razie nieodebrania materiałów bibliotecznych zamówienie zostaje anulowane.

 3. Biblioteka informuje użytkownika o oczekujących materiałach bibliotecznych telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

ROZDZIAŁ VII

Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu materiałów bibliotecznych,ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia.

§ 23

 1. Użytkownik, który nie zwrócił materiałów bibliotecznych w wyznaczonym terminie (w § 20 Regulaminu) i nie dokonał prolongaty jest obowiązany do uiszczenia na rzecz Biblioteki opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych w wysokości 0,40 zł od jednego woluminu książki , jednego tytułu czasopisma oraz jednego audiobooka. Czytelnik jest również zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Bibliotekę w formie wysłanych upomnień/monitów. Koszt wysłania upomnienia/monitu:

- 2,00 zł listem zwykłym,

- 4,50 zł listem poleconym.

§ 24

 1. Jeżeli materiały biblioteczne zostały przez użytkownika utracone, winien on przekazać na rzecz Biblioteki egzemplarz tego samego wydawnictwa lub inny wskazany przez bibliotekarza. Na prośbę użytkownika termin może zostać przedłużony przez dyrektora biblioteki.

 2. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, użytkownik będzie zobowiązany zapłacić Bibliotece odszkodowanie równe wartości antykwarycznej bądź rynkowej utraconego egzemplarza, ustalone przez dyrektora biblioteki.

 3. Stopień zużycia materiałów bibliotecznych nie ma wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania. Użytkownik w zamian za utracony egzemplarz może przekazać na rzecz Biblioteki inny materiał biblioteczny, uznany za przydatny w Bibliotece. Każdorazowo decyzję podejmuje dyrektor.

 4. W razie utraty jednego z woluminów wypożyczonego wydawnictwa wielotomowego użytkownik odpowiada, w myśl pkt 1 – 3, jak za całość wydawnictwa.

 5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia czasopisma użytkownik zobowiązany jest do wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny zakupu czasopisma.

§ 25

 1. W razie niedopełnienia przez użytkownika obowiązków przewidzianych w niniejszym rozdziale Biblioteka dochodzić będzie swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze postępowania sądowego.

 2. Przed skierowaniem sprawy do sądu Biblioteka wezwie ostatecznie użytkownika, do zwrotu materiałów bibliotecznych i uregulowania opłaty powstałej z tytułu niedotrzymania terminu zwrotu materiałów bibliotecznych, wysyłając monit – wezwanie ostateczne.

 3. W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale, po przedstawieniu dokumentu wystawionego przez uprawnione do tego służby. Decyzję podejmuje dyrektor Biblioteki.

Rozdział VIII

Postanowienia porządkowe

§ 26

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

§ 27

 1. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób:

  1. zachowujących się agresywnie wobec innych użytkowników lub pracowników Biblioteki,

  2. używających słów powszechnie uważanych za obraźliwe,

  3. nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających, które są niebezpieczne bądź uciążliwe dla pozostałych użytkowników
   i pracowników Biblioteki,

  4. które niskim poziomem higieny odbiegają od ogólnie przyjętych norm.

§ 28

Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, głośnego odtwarzania dźwięków, palenia tytoniu oraz e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających. Konsumpcja artykułów spożywczych możliwa jest jedynie w miejscach do tego celu wyznaczonych.

§ 29

Użytkownik obowiązany jest korzystać z Biblioteki i pomieszczeń znajdujących się na jej terenie w sposób uwzględniający potrzeby innych użytkowników.

§ 30

W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu, osoby przebywające na terenie Biblioteki powinny bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez pracowników Biblioteki.

Rozdział IX

Rozpatrywanie odwołań

§ 31

 1. Od decyzji dyrektora biblioteki, w szczególności w sprawach:

  1. odmowy prawa korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych,

  2. wysokości kaucji żądanej przy wypożyczaniu materiałów bibliotecznych,

  3. ustalenia wartości materiałów bibliotecznych utraconych lub zniszczonych przez użytkownika,

  4. ustalenia wysokości kosztów naprawy uszkodzonych materiałów bibliotecznych lub wyposażenia bibliotecznego,

  5. naliczania opłat,

Użytkownik w formie pisemnej wnosi odwołanie skarżonej decyzji w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

 1. Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia wniesienia. Decyzja dyrektora Biblioteki jest ostateczna.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 32

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 33

Zmiana treści Regulaminu może być wprowadzona z zachowaniem procedury obowiązującej dla Regulaminu.

mkidn 01 cmyk

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach
realizuje zadanie, pt. Biblioteka - tu się dzieje!
w ramach Programu Partnerstwo dla Książki.
Zadanie dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

  Bibliotekanarodowlogo

 NPRC malinowy

logo msib 2    

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com