Regulamin czytelni internetowej "IKONKA"

Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach

I. ZASADY KORZYSTANIA

1. Z czytelni internetowej mogą korzystać dorośli, młodzież i dzieci.

2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

3. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, korzystanie z gier i programów edukacyjnych).

4. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy tylko w celach edukacyjnych. Nie można wykorzystywać komputera do zabaw oraz prowadzenia prywatnej korespondencji. W czytelni obowiązuje zakaz korzystania z poczty elektronicznej oraz innych programów i usług służących komunikacji.

5. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 min. W przypadku braku osób zainteresowanych korzystaniem ze stanowiska komputerowego czas ten może zostać wydłużony.

6. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się 1 osoba (w wyjątkowych przypadkach, za zgodą bibliotekarza, więcej osób).

7. Przed przystąpieniem do pracy na komputerze użytkownik zobowiązany jest wpisać się do rejestru odwiedzin i zapoznać się z regulaminem czytelni internetowej.

8. Wpisanie się do księgi odwiedzin jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na wpisanie się do księgi odwiedzin nie mogą korzystać z czytelni internetowej. Dane osobowe użytkowników czytelni będą wykorzystywane do celów statystycznych i uzyskania ewentualnego odszkodowania za szkody poczynione przez osobę korzystającą z czytelni internetowej.

9. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

10. Użytkownik ma prawo:

-korzystania z pakietu biurowego,

-korzystania z dostępu do Internetu,

-ściągania plików do wyznaczonego katalogu po uprzednim uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza,

-zapisania sporządzonego przez siebie pliku na nośniki własne. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek sprawdzenia jej programem antywirusowym. Może przy tym skorzystać z pomocy bibliotekarza.

11. Użytkownikowi nie wolno:

-instalować jakiegokolwiek oprogramowania,

-przeglądać w Internecie stron zawierających informacje o charakterze erotycznym, przedstawiających akty okrucieństwa i zgorszenia,

-kasować programów,

-korzystać z komputera w celach zarobkowych, wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

12. Każde dostrzeżone uszkodzenie komputera, sprzętu lub oprogramowania należy niezwłocznie zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi.

13. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą rekompensującą zużycie papieru oraz tonera do drukarki.

II. SANKCJE REGULAMINOWE

Za szkody wynikłe z nieprawidłowego posługiwania się komputerem, samowolnej instalacji i kasowania zainstalowanego oprogramowania (w tym systemu operacyjnego) użytkownik płaci karę umowną zatwierdzoną przez Dyrektora. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice. Swoich roszczeń Biblioteka dochodzi zgodnie z przepisami prawa.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z czytelni internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach.

mkidn 01 cmyk

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach
realizuje zadanie, pt. Biblioteka - tu się dzieje!
w ramach Programu Partnerstwo dla Książki.
Zadanie dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

  Bibliotekanarodowlogo

 NPRC malinowy

logo msib 2    

 

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com